Psychiater Lochem is een onderdeel van Evers & Evers-Krüger KvK 66811651

Het CBR heeft de opdracht van de overheid om te beoordelen of u lichamelijk en geestelijk in staat bent om een motorvoertuig te besturen.

De geschiktheidseisen aan de hand waarvan deze beoordeling plaatsvindt, staan in de Regeling Eisen Geschiktheid 2000.
De REG2000 is een regeling opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze baseert zich bij het vaststellen van de eisen op adviezen van de Gezondheidsraad. De medisch adviseurs van het CBR zijn uitvoerders van deze regeling. 

In de REG2000 wordt in de meeste paragrafen onderscheidt gemaakt tussen het groep 1 en het groep 2 rijbewijs.
Groep 1: Categorie A (motor), B (personenauto), BE (aanhanger bij personenauto) en T (tractor).

Groep 2: categorie C (vrachtwagen), D (bus) en CE/DE (aanhanger bij respectievelijk vrachtwagen en bus.

De eisen voor het groep 2 rijbewijs zijn doorgaans strenger.
Voor categorie Am (brommer, en dus ook de scootmobiel) zijn er geen eisen aan de geschiktheid.


De aandoeningen die van invloed zijn op de rijgeschiktheid zijn met name de aandoeningen die afwijkingen of veranderingen geven op de volgende 5 terreinen:
Zien, Denken, Doen, Bewustzijn, en Middelengebruik/- misbruik (alcohol, drugs en medicatie)

Voor de beoordeling van de geschiktheid tot het besturen van een motorvoertuig heeft het CBR twee procedures. De procedure Gezondheidsverklaring (vrijwillig en de procedure Vorderingen (verplicht). Psychiater Lochem voert geen vorderingsonderzoeken uit.

Gezondheidsverklaringsprocedure
Het CBR beoordeelt de rijgeschiktheid op basis van de Gezondheidsverklaring die u instuurt.
Als u doorvewezen bent naar ons wil de medisch adviseur van het CBR aanvullende informatie in de vorm van een specialistisch rapport.

Het CBR kan naar aanleiding van het  specialistisch rapport of de eisen van de desbetreffende paragraven van de REG2000 ook nog een rijtest opleggen.

U bent waarschijnlijk door het CBR verwezen naar een psychiater en zo op onze site terecht gekomen. Wanneer u een onderzoek in het kader van de gezondheidsprocedure bij ons onderaat, wordt u onderzocht op het specialisme psychiatrie. Hieronder vallen de desbetreffende paragrafen van de regeling eisen geschiktheid 2000 te vinden op de site  https://wetten.overheid.nl/BWBR0011362/2019-11-23

Hoofdstuk 8. Psychiatrische stoornissen

Hoofdstuk 10. Geneesmiddelen

Wanneer blijkt dat er bij u nog iets anders nog aan de hand is wat buiten de deskundigheid van het specialisme psychiatrie valt dan moet in het specialistisch rapport aan de medisch adviseur van het CBR geadviseerd worden om een andersoortig onderzoek te overwegen. Wij zullen u hierover uiteraard uitgebreid informeren wanneer dit bij u het geval zou zijn. 

Regeling eisen geschiktheid 2000, geldend van 23-11-2019 t/m heden

Informatie CBR en Regeling eisen geschiktheid

Inzagerecht:
het recht om het keuringsrapport in te zien.

Correctierecht:
het recht om de keurend medisch specialist te verzoeken feitelijke onjuistheden in het rapport te corrigeren (zoals: data, spelling van namen, adresgegevens, etc.).

Blokkeringsrecht:
het recht om aan te geven dat het rapport niet door de keurend medisch specialist aan het CBR mag worden verzonden. Let op: het CBR zal bij gebruik van het blokkeringsrecht uw rijbewijs ongeldig verklaren (Vorderingsprocedure; artikel 132, 1e en 2e lid Wegenverkeerswet 1994) of weigeren een Verklaring van geschiktheid af te geven (Gezondheidsverklaringsprocedure; artikel 97, vierde lid, Reglement rijbewijzen). Dit, vanwege het niet-meewerken aan het onderzoek en het ontbreken van het onderzoeksrapport. U krijgt na het blokkeren van het rapport in de Vorderingsprocedure of de Gezondheidsverklaringsprocedure gedurende één jaar na de datum van de keuring of het onderzoek geen verklaring van geschiktheid in het rijbewijzenregister geregistreerd (artikel 97, vierde lid, Reglement rijbewijzen).

U doet afstand van het inzagerecht, correctierecht en blokkeringsrecht
U mag kiezen of u de uitslag en de gevolgtrekking van het onderzoek wenst te vernemen. Indien u geen gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, ziet u eveneens af van het inzagerecht, correctierecht en blokkeringsrecht. Uw keurend medisch specialist heeft dit aan u uitgelegd en u dient ter bevestiging onderhavig formulier in te vullen en te ondertekenen. De keurend medisch specialist zal dit formulier bewaren en maakt hiervan aantekening in het keuringsrapport (conform artikel 4.3h. Beleidsregel keuring medisch specialisten) of stuurt een kopie van het ondertekende formulier mee. Wat als u wel vooraf de uitslag en gevolgtrekking van het onderzoek wilt weten? U kunt op het formulier het hokje aanvinken dat u een kopie wenst te ontvangen. Wat als u gebruik wenst te maken van het inzage- correctie- en blokkeringsrecht? De keurend medisch specialist zal u informeren over de verdere gang van zaken met betrekking tot het inzage-, correctie- en blokkeringsrecht.

Inzage-, correctie- en blokkeringsrecht

Wij vinden het belangrijk dat u een professioneel onderzoek ontvangt, goed hierover geïnformeerd wordt door ons en u altijd uw vragen aan ons kunt stellen, of uw ongenoegen kunt uiten. Wij zullen altijd ons best doen, u zo goed mogelijk te informeren. Mocht u klachten hebben over dit onderzoek, vragen wij u dit eerst met ons te bespreken. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunnen wij u in contact brengen met een onafhankelijke Klachtenfunctionaris.

Heeft u een klacht

Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Uw factuur moeten wij wegens de fiscale wetgeving 7 jaar bewaren. De hoofdregel is dat uw  dossier bij ons  bewaart wordt, totdat uw onderzoek bij het CBR is afgerond. Alle gegevens, door het CBR aan ons verstrekt en door u aan ons verstrekt, betreffen informatie die, alleen en nergens anders voor, ten doel staan van een medisch onderzoek in het kader van de eigen verklaring procedure en worden alleen met uw toestemming aan het CBR doorgezonden. Met het ondertekenen van dit document geeft u toestemming aan bovenstaande uitgangspunten, echter kunt u te allen tijde deze toestemming intrekken en mag u ons verzoeken uw gegevens per direct te vernietigen, waartoe wij dan ook zullen overgaan. Houd u er rekening mee dat wanneer u afstand gedaan heeft van uw inzagerecht het onderzoeksrapport direct nadat het gereed is, doorgestuurd kan worden naar het CBR. Bij vernietiging van uw gegevens, voordat de onderzoeksgegevens aan het CBR gezonden zijn, wordt dit document 10 jaar bewaard aangezien u wettelijk evenveel tijd gegund is een klacht in te dienen bij een klachten of geschillen commissie. Verder wordt dit document met het onderzoeksrapport aan het CBR meegezonden. Alle informatie m.b.t uw privacy-rechten kunt u hier lezen.

Algemene verordening gegevensbescherming